Deze voorwaarden zijn ook als PDF te bekijken

1. Algemeen

 • Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met AdHive aangegane overeenkomsten, door AdHive geleverde diensten en alle door AdHive gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor AdHive niet bindend en niet van toepassing.
 • Naast deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn op onze Webhosting diensten ook de Algemene Voorwaarden Webhosting van toepassing.

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

 • AdHive voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste vakmanschap uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.
 • Tijdens het vormgevingsproces wordt, afhankelijk van de opdracht, de klant meerdere malen in de gelegenheid gesteld om de voortgang goed te keuren. Indien de klant in een later stadium alsnog wijzigingen aan wil brengen aan elementen die eerder door de klant zijn goedgekeurd, is het aan AdHive vrij om binnen redelijkheid meerwerk in rekening te brengen.
 • Indien de opdracht, ongeacht het stadium, niet voldoet aan de wensen van de klant, is het de klant niet vrij om van betaling af te zien. AdHive mag binnen redelijkheid haar kosten in ieder geval in rekening brengen.
 • De klant is verplicht voldoende materiaal volgens de specificaties van artikel 3 te leveren aan AdHive en AdHive voldoende medewerking te verlenen zodat het AdHive mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • AdHive heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen AdHive en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.
 • AdHive is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Aanlevering materiaal

 • Het door de klant aan AdHive geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen AdHive en de klant.
 • De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan AdHive dat al het door de klant aan AdHive aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door AdHive te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.
 • Het staat AdHive vrij om het door de klant aangeleverde materiaal te bewerken en op de opdracht toe te passen naar eigen inzicht, tenzij door de klant anders is aangegeven.

4. Prijzen, tarieven

 • Alle door AdHive opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven.
 • De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan AdHive verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door AdHive op de factuur vermelde bank- of girorekening.
 • Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen AdHive en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt AdHive zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten

5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)

 • AdHive maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:
  • WordPress
  • PrestaShop
 • AdHive is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.
 • Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals het hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op AdHive
 • Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

6. Ruilen en herroepingsrecht opensource systemen

 • De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 • AdHive garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • AdHive is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van AdHive. AdHive is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 • Indien AdHive, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • De Koper is gehouden AdHive te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen AdHive mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van AdHive of de fabrikant zijn verricht;
  2. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  3. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9. Overmacht

 • In geval van overmacht is AdHive niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectueel eigendom.

 • De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij AdHive, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.